Home » openjdk-7 » sun.jvm » hotspot » interpreter »

sun.jvm.hotspot.interpreter

Interfaces:

BytecodeVisitor     code | html
OffsetClosure     code | html

Abstract Classes:

BytecodeGetPut     code | html
BytecodeJmp     code | html
BytecodeLoadStore     code | html
BytecodeWideable     code | html
BytecodeWithCPIndex     code | html

Classes:

Bytecode     code | html
BytecodeANewArray     code | html
BytecodeBipush     code | html
BytecodeCheckCast     code | html
BytecodeDisassembler     code | html
BytecodeFastAAccess0     code | html
BytecodeFastIAccess0     code | html
BytecodeGetField     code | html
BytecodeGetStatic     code | html
BytecodeGoto     code | html
BytecodeGotoW     code | html
BytecodeIf     code | html
BytecodeIinc     code | html
BytecodeInstanceOf     code | html
BytecodeInvoke     code | html
BytecodeJsr     code | html
BytecodeJsrW     code | html
BytecodeLoad     code | html
BytecodeLoadConstant     code | html
BytecodeLookupswitch     code | html
BytecodeMultiANewArray     code | html
BytecodeNew     code | html
BytecodeNewArray     code | html
BytecodePutField     code | html
BytecodePutStatic     code | html
BytecodeRet     code | html
BytecodeSipush     code | html
BytecodeStore     code | html
BytecodeStream     code | html
BytecodeTableswitch     code | html
BytecodeWithKlass     code | html
Bytecodes     code | html
Interpreter     code | html
InterpreterCodelet   An InterpreterCodelet is a piece of interpreter code.  code | html
LookupswitchPair     code | html
MaskFillerForNative   Helper class for computing oop maps for native methods  code | html
OopMapCacheEntry     code | html
OopMapCacheEntry.VerifyClosure     code | html
OopMapForCacheEntry     code | html